Приклад оформлення

УДК 725.39

 

Дубик Олександр Миколайович,
кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів
факультету архітектури, будівництва та дизайну,
Національний авіаційний університет,
просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8082-7603
Е-mail: saschadubik@ukr.net

 

ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ТА МЕТОДИК ОЦІНКИ СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ

 

Анотація. Розроблена схема системи моніторингу експлуатаційно-технічного стану аеродромних покриттів, яка включає у себе: систематичне спостереження за їх станом, оцінювання та прогнозування міцності, довговічності і надійності, а також розробку рекомендацій щодо планування робіт з ремонту (реконструкції) на основі прогнозу стану покриттів....
Ключові слова: аеродроми, приаеродромні території, транспортно-експлуатаційний стан, аеродромні покриття, аеродромний комплекс.

 

Dubyk Oleksandr. ON THE RELEVANCE OF DEVELOPING PROVISIONS AND METHODS FOR ASSESSING THE CONDITION AND RESTORATION OF AIRFIELD SURFACES

Abstract. The scheme of the system for monitoring the operational and technical condition of airfield surfaces has been developed, which includes: systematic monitoring of their condition, assessment and forecasting of strength, durability and reliability, as well as the development of recommendations for planning repair (reconstruction) works based on the forecast of the condition of the surfaces....

Key words: airfields, near-airfield territories, transport and operational condition, airfield surfaces, airfield complex.

 

Вступ. [1, c. 20]

Матеріали та метод.

Результати. 

Висновки.

 

Список використаних джерел:

1. Проєкт Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розбудова інфра-структури». Київ : Національна рада з відновлення України від наслідків війни. 155 с.

2. Talakh S., Dubyk О., Lysnytska K., Ilchenko V. Numerical simulation of hard airdrome coatings stress-strain state when interacting with weak ground base. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2019. 1(52). С. 124–132.

 

References:

1. Proiekt Planu vidnovlennia Ukrainy. Materialy robochoi hrupy «Vidnovlennia ta rozbudova infra-struktury» [Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group “Restoration and development of infrastructure”]. Kyiv: National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War. 155 p. [in Ukrainian]

2. Talakh, S., Dubyk, О., Lysnytska, K., Ilchenko, V. (2019). Numerical simulation of hard airdrome coatings stress-strain state when interacting with weak ground base. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 1(52), pp. 124–132.